Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Krośnie:  
  • adres: ul. Lwowska 28, 38-400 Krosno,
  1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie sprawuje Inspektor ochrony danych:  
  • Agnieszka Prajsnar
  • adres: ul. Lwowska 28, 38-400 Krosno,
  • e-mail: iod.krosno@rz.policja.gov.pl.
  1. W Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie, dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także do wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
  2. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

a) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych (dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

b) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony